Stypendyści


Stypendium naukowe Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi ze środków Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Stypendia przyznawane są przez Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi za wyniki w nauce. 
Lista dotychczasowych stypendystów…

 

Stypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów.
Lista dotychczasowych stypendystów…

 

Stypendium artystyczne Fundacji Balet w Szczecinie
Celem fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej oraz podejmowanie inicjatyw i wielokierunkowych działań praktycznych służących rozwojowi baletu i innych sztuk scenicznych, a w szczególności: opiekuńczych (mecenat), promocyjnych, impresaryjnych i edukacyjnych.
Lista dotychczasowych stypendystów…

 

Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego
Stypendia Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane są przez Samorząd Województwa Łódzkiego od 2008 roku. Stypendia mają za zadanie sprzyjać rozwojowi młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie, a także zachęcać młodych twórców do tworzenia projektów z zakresu twórczości artystycznej w jednej z dziedzin artystycznych, takich jak: sztuki wizualne, teatr, muzyka, taniec, film. Przede wszystkim stypendia pomagają w usuwaniu barier w rozwoju artystycznym, pozwalają na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych czy profesjonalnych programów graficznych, a także na udział w krajowych i zagranicznych kursach mistrzowskich, szkoleniach, wystawach czy koncertach.
Lista dotychczasowych stypendystów…

 

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego
Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane są przez Samorząd Województwa Łódzkiego.
Uzyskane stypendia stwarzają możliwość dalszego rozwoju naukowego. Zakupy oprogramowania, specjalistycznego sprzętu oraz instrumentów, wyjazdy na kursy mistrzowskie, nauka języka, konkursy za granicą – to cele najczęściej realizowane przez stypendystów.
Lista dotychczasowych stypendystów…

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, zdobywając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendia Ministra Edukacji Narodowej przyznaje się za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatom międzynarodowych olimpiady, finalistom olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, laureatom konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, uczniom szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej uzyskującym najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki, uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
Lista dotychczasowych stypendystów…

 

Fundusz Stypendialny IKEA FAMILY
Stypendia dla zdolnych i jednocześnie zaangażowanych społecznie uczniów.
Lista dotychczasowych stypendystów…

 

Stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom liceum i innych szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych.
Przyznawanie Stypendiów uczestnikom programu pomocy wybitnie zdolnym, ma na celu wspieranie indywidualnych przedsięwzięć służących rozwojowi młodzieży uzdolnionej poznawczo, muzycznie, plastycznie i baletowo.
Lista dotychczasowych stypendystów…

 

Program Stypendialny „Młoda Polska”
Program przeznaczony jest dla młodych, do 35 roku życia, artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają, tj. film, fotografia, muzyka, sztuki wizualne, literatura, taniec lub teatr.
Lista dotychczasowych stypendystów…