Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna na podstawie RODO

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella, adres siedziby: ul. Wrocławska 3/5, 91-052 Łódź (dalej: OSB Łódź),

 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod_baletowa@idsl.pl;

 3. dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauczania w OSB Łódź, dokumentowania jego przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa oraz Statutu OSB Łódź, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez OSB Łódź może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;

 4. odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być:

  1. organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

  2. uprawnione podmioty dostarczające OSB Łódź obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;

  3. podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, artystyczne w których uczeń bierze udział;

 1. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

 2. dane zgromadzone w związku z nauczaniem w OSB Łódź będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

 3. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

 4. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, na zasadach wynikających z art. 21 RODO. Osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO;

 5. w OSB Łódź nie dochodzi do podejmowania decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób;

 6. jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 7. podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których mowa wyżej lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie. W pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia OSB Łódź,

 8. w dowolnym momencie osoba, której dane są przetwarzane ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na dopuszczalność przetwarzania danych na innych podstawach wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

 9. administrator danych osobowych zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.