Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.osblodz.pl, strony internetowej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

 • Data publikacji strony internetowej : 2016-06-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji  : 2020-09-25

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących
    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi
 • Adres: ul. Wrocławska 3/5, 91-052 Łódź
 • E-mail: sekretariat_baletowa@idsl.pl
 • Telefon: 48426131020

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  Wejścia do budynku szkoły znajduje się od strony wschodniej (drzwi: WEJŚCIE – WYJŚCIE) do którego prowadzą schody. Korzystają z niego uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły. W obszarze kontroli znajduje się portiernia z obsługą całodobową. Szkoła nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych. Od strony zachodniej budynku znajdują się trzy wejścia do budynku: przy sali baletowej nr 16 – wyjście ewakuacyjne, środkowe – wyjście na boisko szkolne, wejście do zaplecza kuchennego – zaopatrzenie kuchni. Od strony południowej budynku znajduję się wejście do administracji szkoły. Z wejść tych nie korzystają na co dzień uczniowie. Przeznaczeniem tych wejść jest ewakuacja osób przebywających w budynku.  
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  Budynek posiada 5 kondygnacji. Piwnica przeznaczona jest na szatnie uczniowskie, nauczycielskie, pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi, warsztat konserwatora i magazyny szkolne. Prowadzą do niej schody z poręczami. Bez dostosowania dla niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje połączone są schodami zaopatrzonymi w poręcze, rozmieszczonymi symetrycznie. Sale baletowe umieszczone są na 3 kondygnacjach: parterze, I i II piętrze. Budynek nie posiada windy. Nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.  
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
  Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Szkoła nie posiada wyznaczonych parkingów, miejsc dla niepełnosprawnych
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.